Condotel apec mandala Wyndham xuất hiện trong bối cảnh thị trường ra sao?

Condotel apec mandala Wyndham xuất hiện trong bối cảnh thị trường ra sao?

vË trí và cơ sß v­t ch¥t dñ án condotel Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Apec mandala Mũi Né là dñ án chung cư khách s¡n (condotel) ß xã Hòa Th¯ng, thành phÑ Phan Thi¿t, tÉnh Bình Thu­n. dñ án t¡o quy mô 4,5ha, có 2.772 căn condotel, đưãc đ§u tư vì công ty Châu Á Thái Bình Dương – Apec. Đơn vË v­n hành và điÁu phÑi dñ án là Wyndham Hotels Group. đà bi¿t thông tin kho£n ti¿t, Quý khách hàng hãy đÍc bài vi¿t dưÛi đây cça VNREP.

tiÇn nghi nÙi khu vñc và tiÇn ích ngo¡i khu dñ án Apec Mũi Né

trong sÑ dñ án có khu vñc thương m¡i VÛi quy mô 1.200m2, có trung tâm mái chéc sñ kiÇn quy mô 3.600m2. TrưÛc lúc áp dång dñ án này thì nhà đ§u tư Apec đã thñc hiÇn càng dñ án khác tương tñ đó là Apec mandala Wyndham Phú an (đã chào bán vô 5 2018).

img src="http://datxanhnhatrang.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/C%C4%83n-h%E1%BB%99-Apec-Mandala-Wyndham-M%C5%A9i-N%C3%A9.jpg" alt="wyndham mui ne" /></img></p><p>mô hình S£n ph©m nhà đ¡o t¡i dñ án là condotel. Đây là dñ án Resort nhưng không ph£i h¡ng måc gì cũng có. dñ án đëng có villa, đëng t¡o bungalow. Condotel có giá bán dñ ki¿n cái 1 - 2 t÷ đÓng/căn, hiÇn t¡i chưa mß bán cho thành chưa t¡o giá cå kh£ năng. DiÇn tích thi¿t k¿ cça tëng căn të 26 – 55m2.</p><p>Apec Mandala Wyndham Mũi Né t¡o thi¿t k¿ ¥n tưãng, diÇn tích phong phú. diÇn tích m×i căn të 26 – 55m2, bÝ b¿n bán të 1 – 2 t÷. giá bán đ¥y không cao. Nhưng ch¥t .SÑ xây dñng và ch¥t .SÑ điÁu phÑi thì tÑi ưu. đơn vË v­n hành và qu£n lý là công ty Wyndham hotels group, càng công ty cça h£o, tên tuÕi này tÍa l¡c trong sÑ top Nhïng danh ti¿ng qu£n lý khách s¡n nÕi ti¿ng nh¥t v­y giÛi.</p><p>dñ án tÍa l¡c t¡i đưÝng tÉnh DT716, xã hòa th¯ng, phưÝng Mũi Né thành phÑ phan thi¿t, bình thu­n, đưãc đ§u tư vì công ty cÕ ph§n châu á thái bình dương – Apec. nhà th§u xây dñng là vinaconex 2. Đơn vË k¿t c¥u là A-Studio. Ngân hàng b£o lãnh là OCB và Indovinabank.</p><p>dñ án t¡o quy mô 4,5ha, mÍi Dòng s£n ph©m đÁu là condotel, có phéc sÑ là mÙt.772 căn, diÇn tích 26m2, 31m2, 47m2, 55m2, ngoài nên còn mÙt sÑ lo¡i diÇn tích khác. thÝi gian khßi công là tháng 5/2019, thÝi gian bàn giao dñ sáng là quý 3/2020.</p><p>dñ án Apec Mandala Mũi Né đưãc qu£n lý và v­n hành bßi công ty wyndham hotels group, càng đơn vË v­n hành và điÁu hành b¥t đÙng s£n lÛn m¡nh hàng đ§u th¿ giÛi. VNREP cho r±ng, nhÝ sñ có m·t cça Wyndham mà dñ án mÙt nÕi ti¿ng trên.</p><p><img src="https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/2019/03/04/4-3-20191-40019711-w500-1563-1551674502.png" alt="condotel apec mandala"></img></p><p>vË th¿ dñ án Apec Mũi Né</p><p>dñ án t¡o đưÝng m·t tiÁn là đưÝng xuân thçy. đây là càng tuy¿n đưÝng ven biÃn ch¡y dài theo đưÝng bÝ biÃn. dÍc tuy¿n đưÝng t¡o các khu du lËch, t¡o các nơi dëng chân cho du khách. g§n dñ án có làng ch"i mũi né. Đây là nơi thu hút khách du lËch quÑc t¿. các ngưÝi phương tây ngưÝi ta thích c£m nh­n đÝi sinh sÑng chân thñc nên hÍ đ¿n đây.</p><p>Ngoài ra, chÉ cách dñ án cái vài trăm mét là vËnh hòn rơm – càng điÃm đưãc các du khách tìm l¡i m×i lúc di chuyÃn du lËch mũi né. Và, còn t¡o suÑi cô tiên, đÓi cát vàng. Khung canh xung quanh dñ án đưãc xem là mÛi gũi tñ v­y, đÝi sinh sÑng g§n gũi cuÙc thưÝng cça ngưÝi dân lao đÙng khu vñc quê.</p><p><img src="https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/2019/03/04/4-3-201916-51026818-w500-4500-1551674503.png" alt="apec mandala wyndham mui ne"></img></p><p>dñ án condotel Apec Mandala Wyndham Mũi Né tÍa l¡c ß đưÝng DT716, xã hòa th¯ng, thË tr¥n mũi né, phan thi¿t. đËa th¿ đó đưãc hưßng lãi do Cơ sß h¡ t§ng đã <a href="https://vnrep.com/apec-mandala-wyndham-mui-ne/">VNREP</a> và đang xây. Nhïng dñ án Cơ sß h¡ t§ng giao thông s¯p đưãc áp dång là dñ án chào rÙng sân bay phan thi¿t. dñ án mß rÙng sân bay phan thi¿t đưãc dñ sáng s½ h"àn ra vô năm 2022. Ti¿p theo ph£i nói đ¿n dñ án đưÝng cao tÑc vĩnh h£o – phan thi¿t và tuy¿n đưÝng cao tÑc phan thi¿t – d§u giây.</p><p>Thêm càng ưu th¿ vÁ vË th¿ dñ án Wyndham Mũi Né nïa, đ¥y là mÛi bãi biÃn đÉnh trưÛc m·t dñ án là bãi biÃn đÉnh g§n dñ án t¡o nhïng khu vñc du lËch. du khách lui đ¿n nơi đây khá đông, đông Nh¥t là vào ban đêm. ß đây có nhïng ho¡t đÙng vÁ khuya như bar club.</p><p>lân c­n condotel Apec Mandala Mũi Né có hàng lo¡t Các ch× du lËch và điÃm t­p trung đông đúc du khách như, khu vñc du lËch, kinh doanh hàm ti¿n – mũi né. khu vñc này có quy mô 200ha, thu hút 5,5 triÇu lưãt khách du lËch tëng 5. Hay, khu du lËch cao c¥p hòn rơm – mũi né, mÙt khu vñc du lËch có quy mô 86ha. Ngoài thành cũng có kh£ năng nói đ¿n dñ án nova hills mũi né cça nhà đ§u tư novaland. lúc t¡o nhïng dñ án cùng vÛi càng khu vñc thì s½ xu¥t hiÇn thå c¡nh tranh, nhưng cũng chính dña t­p trung đ¿n mÙt nơi mà Nhïng dñ án ho¡t đÙng đưãc tÑi ưu trên, thu­n tiÇn đưãc Quý khách bi¿t l¡i hơn. đó gÍi là “buôn có b¡n, bán có phưÝng”.</p><p><img src="https://danhkhoireal.vn/wp-content/uploads/2019/02/phoi-canh-tong-the-apec-mandala-mui-ne.jpg" alt="condotel apec mandala"></img></p><p />Mũi né đưãc xem là càng trong sÑ Các ch× có ngành tài chánh du lËch xây b­c nh¥t viÇt nam. TÉnh bình thu­n có đưÝng bÝ biÃn dài, chiÁu dài là 192km, có nhïng bãi biÃn đÉnh Nhïng dñ án Resort hiÇn t¡o ph§n lÛn là villa, chưa t¡o nhiÁu condotel. trong khi đó, khách du lËch đëng c§n ai cũng t¡o các tiÁn nh±m lưu trú trong sÑ villa. bÝ b¿n thuê condotel th¥p mà lưu trú t¡i condotel thì tiÇn lãi, đưãc nhiÁu ngưÝi chÍn lña hơn so VÛi khách s¡n.</p><p>Như v­y là t¡i bài vi¿t này chúng tôi đã nh¯c khá rõ và khá kho£n ti¿t vÁ cơ sß v­t ch¥t và vË trí dñ án condotel apec mandala. Khách hàng t¡o b¥t kó càng câu hÏi gì xin vui lòng liên hÇ trñc ti¿p l¡i công"ty b¥t đÙng s£n VNREP.</p>"""

Una foto impressiona un istante, un attimo, un'emozione che non si rivivrà ma che resta lì, per essere osservata nel tempo, mentre tutto scorre.
Più la osservi, e più la scopri diversa!

Seguici su facebook

Dove siamo

Via nazionale 721,80059 Torre del Greco

Orari apertura:

Lun-Ven:    
9:00-13:00/16:30-20:00
Sab:    
9:00-13:00
17:00-20:00

Info:

0818835200 - info@dariocromas.it

 

Siamo anche qui!