21 điểm cần hiểu rõ của can ho Sunshine Diamond River SaleReal

21 điểm cần hiểu rõ của can ho Sunshine Diamond River SaleReal

đánh giá Khám phá dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

dưÛi ngày ra m¯t thË trưÝng b¥t đÙng s£n khu Nam, dñ án Sunshine Diamond River đưãc trân trÍng thå chú trÍng và tìm ki¿m të bên Quý khách trên kh¯p Nhïng trang m¡ng xã hÙi. nhiên, đ¥y là Nhïng thông tin gì? MÝi Quý khách theo dõi bài vi¿t này. Chúng tôi s½ Xem xét và nh­n đËnh chuyên sâu vÁ Các ưu điÃm mà chung cư Sunshine Diamond River đang sß hïu đưãc.

Sơ nét dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

ĐÑi vÛi tình hình xây tÑc đÙ cça nÁn kinh t¿ di chuyÃn cùng vÛi đ¥y là cuÙc sinh sÑng cça con ngưÝi cũng đòi hÏi r¥t lÛn m¡nh. n¯m thóp đưãc nhu c§u đó, chç đ§u tư Sunshine Group đã mua đưãc khu đ¥t hi¿m ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. chung cư Qu­n 7 có diÇn tích ninh khu là 112.585 m2 đưãc đ§u tư áp dång bßi t­p đoàn Sunshine Group.

dñ án Sunshine Diamond River có t¥t c£ 3.125 S£n ph©m mang tÛi cho thË trưÝng BDS, trong sÑ đó t¡o Các S£n ph©m chánh như căn hÙ cao c¥p, thương m¡i, DËch Vå,Văn Phòng, Shophouse, Officetel đưãc phân chia và s¯p x¿p đÓng đÁu hơn 12 block cao cách 15 - 27 t§ng. Tuy th¿, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 t¡o môi trưÝng an cư khá thoáng mát lúc chç đ§u tư Sunshine Group chÉ sí dång 29.11% cho m­t đÙ xây.

CÙng ĐÑi vÛi ưu điÃm n±m g§n sông Sài Gòn và r¡ch Bà BưÛm ra môi trưÝng sinh sÑng dÅ chËu hơn g¥p bÙi, cũng như t­n dång ĐÑi vÛi diÇn tích m·t nưÛc và đËnh vË đưãc luÓng gió mát thÕi vào, Các chung cư thuÙc dñ án Qu­n 7 s½ đưãc k¿t c¥u theo bưÛc view giáp sông đ¯c đËa, Khi¿n mang l¡i khí h­u thoáng đãng cho mÍi chç nhân chéa đñng.

Đưãc ti¿n hành thi công thÝi kó 1 vô Quý 1/2019 đ¿n thÝi kó này, dñ án Sunshine Group v«n đang đưãc triÃn khai m¡nh m½ sau sñ chÉ đ¡o cça phéc th§u xây dñng an Phong cùng vÛi đơn vË giám sát nÕi ti¿ng Apave đ¿n të Pháp.

Vëa rÓi là chia s» cça duankhunam vÁ thông tin quy mô cça dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Ti¿p theo, chúng tôi s½ Khái quát đ¿n Quý khách thông tin vÁ đơn vË chánh thñc hiÇn dñ án Sunshine Diamond River.

Thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group

Sunshine Group là danh ti¿ng mÛi nh¥t t¡o trå sß chính ß miÁn B¯c, cå kh£ năng ß thç đô Hà NÙi. l¡i VÛi sàn BDS ViÇt Nam vô năm 2016 vëa qua, tuy chưa t¡o nào đà t¡o đÙng lñc cho thå b¯t đ§u cça mình. Nhưng chÉ ĐÑi vÛi mÙt 5 ho¡t đÙng, b±ng VÛi đôi chân thiên tin cça mình, thương hiÇu Sunshine Group đã mau l¹ xây ti¿ng vang m¡nh đ¿n Khách hàng ngay dưÛi lúc tung nên Các dñ án ß trung tâm thành phÑ Hà NÙi như Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Riverside,... toàn bÙ Nhïng S£n ph©m cça ông luôn gây d¥u nh¥n cho Quý khách bßi cách c¥u trúc đ·c biÇt khác biÇt, sáng xây trong m×i h¡ng måc và chi ti¿t nhÏ.

hơn nïa, ông còn bÏ nên sÑ tiÁn khá lÛn m¡nh nh±m thu đ¿n Nhïng khu đ¥t vưãt b­c hơn t¥t c£ miÁn mái quÑc ngoài Các Dòng s£n ph©m đÙc quyÁn ß miÁn B¯c l¡i Nha Trang, và mÛi đây Nh¥t là ti¿n l¡i thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi 2 dñ án mÛi nh¥t đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond River (đang đÁ c­p), cùng vÛi thÝi kó mÛi đây nh¥t đ¥y là sñ xu¥t hiÇn cça dñ án Sunshine Venicia Thç Thiêm.

B±ng Nhïng minh chéng mà chúng tôi vëa mÛi thu th­p đưãc thì ĐÑi vÛi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7, vàng r±ng, mÍi thå chÝ chÝ cça Quý khách hàng s½ nh­n l¡i k¿t qu£ xéng danh të thå đáng tin c­y cça chç đ§u tư Sunshine Group.

thi¿t k¿ nÙi th¥t dñ án Sunshine Diamond River t¡o gì?

L¥y nÁn t£ng thành công të Các đéa con đã thñc hiÇn trưÛc đ¥y, t­p đoàn Sunshine Group ti¿p tåc chÍn phong cách thi¿t k¿ Châu u đ³ng c¥p và lËch lãm áp dång cho đéa con tinh th§n mÛi cça mình, mô hình này t¡o cho ngưÝi nhìn thå c£m nh­n vÁ càng căn hÙ chung cư h¡ng sang đem lÑi hoàng gia tân cÕ điÃn. Tuy v­y, căn hÙ Qu­n 7 l¥y đưãc d¥u ¥n bßi do Các chi ti¿t nÙi th¥t đÁu đưãc dát ch¯c xây thå quyÁn quý và cao sang ché đëng bË chìm bßi lÑi cÕ điÃn thÝi xưa.

mÍi trang thi¿t bË nÙi th¥t đưãc bàn giao đ§y đç ĐÑi vÛi Nhïng v­t liÇu h¡ng sang đưãc nh­p kh£o të Các nÙi th¥t ngo¡i nh­p tÛi të Nhïng nưÛc Châu u, cå thà ĐÑi vÛi danh ti¿ng mang tên ohler và Eurowindow đang khá hot trên thË trưÝng hiÇn thÝi, cùng đó là thË trưÝng g× nh­p kh©u, đèn chùm, đèn tưÝng, đ§y đç Nhïng thi¿t bË b¿p, y¿u tÑ hòa âm tr§n Multi tân ti¿n.

thu hút, t­p đoàn Sunshine Group đã đëng ng¡i tài chánh đà bÏ ra sÑ tiÁn các trên đà đ§u tư lo¡i kính Low E 3 lÛp phç të đ§u đ¿n chân toàn bÙ căn hÙ chung cư Qu­n 7, lo¡i kính đ¯t tiÁn này mang l¡i lãi ích b£o vÇ tia đÙc h¡i truyÁn https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ vô chung cư và vëa tôn lên sñ đ³ng c¥p, cao c¥p cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Vëa rÓi là bài vi¿t đưãc chuyên gia duankhunam chia s» vÁ Nhïng thông tin cça chung cư Sunshine Diamond River, n¿u còn th¯c m¯c vÁ Các v¥n đÁ liên quát khác thì Quý khách chÉ nên gÍi điÇn trñc ti¿p l¡i duankhunam s½ đưãc tư v¥n nhiÇt tình và chi ti¿t hơn.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Una foto impressiona un istante, un attimo, un'emozione che non si rivivrà ma che resta lì, per essere osservata nel tempo, mentre tutto scorre.
Più la osservi, e più la scopri diversa!

Seguici su facebook

Dove siamo

Via nazionale 721,80059 Torre del Greco

Orari apertura:

Lun-Ven:    
9:00-13:00/16:30-20:00
Sab:    
9:00-13:00
17:00-20:00

Info:

0818835200 - info@dariocromas.it

 

Siamo anche qui!