15 điều quan trọng của can ho Sunshine Group Tay Ho bạn nên biết

15 điều quan trọng của can ho Sunshine Group Tay Ho bạn nên biết

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư xây ß Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là càng trong sÑ Nhïng dñ án lÛn m¡nh và cao c¥p nh¥t t¡i Qu­n 2 ĐÑi vÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ sáng 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây të Các dñ án ki¿n trúc nÕi ti¿ng v­y giÛi VÛi c£m héng c¥u trúc Venicia mang cách sáng trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ hơn lo¡i hình khu vñc 5 sao ĐÑi vÛi nhïng dËch vå tiÇn ích gi£i trí , vui chơi gi£i trí d«n đ§u khu vñc. đánh giá do Lê Đình Phong đây là dñ án mang tính quan trÍng đưa tên tuÕi Sunshine Group đ¿n ĐÑi vÛi Các chç đ§u tư ß thË trưÝng b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019.

phía c¡nh dñ án ß Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai phát triÃn mÙt dñ án chung cư t¡i khu Qu­n 7. Hai dñ án thành m¯t cùng thÝi điÃm vàng h³n s½ gây ch¥n đÙng trên sàn BDS Qu­n 2, lôi kéo đưãc r¥t các chç đ§u tư trên kh¯p c£ nưÛc tÛi ĐÑi vÛi thành phÑ HÓ Chí Minh thiên đưÝng cça Quý khách ĐÑi vÛi Nhïng dñ án đ³ng c¥p quÑc t¿ đón ti¿p hàng ngàn lưãt Quý khách hàng dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t SÑ lưãng dËch vå tuyÇt h£o chưa tëng t¡o trưÛc đây.

Nhïng dñ án mÛi cça Sunshine Group ß thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi tương l¡i hình thành thành Nhïng dñ án cao c¥p hàng đ§u ß ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

có tên thương m¡i là Sunshine Venicia sau khi t­p đoàn Sunshine mua đ¿n dñ án Qu­n 2. dñ án này tÍa l¡c t¡i góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ xây dñ án ß Qu­n 2 căn cé trên lo¡i hình Intergated Resort ĐÑi vÛi Nhïng dñ án sáng trúc và cách phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và NÕi b­t. chéa đñng diÇn tích xây phéc dñ án mÛi t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng vÛi sÑ tiÁn bÏ thành cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ chéa đñng Các mô hình BDS đ³ng c¥p như: chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia gÓm t¡o 1 block duy nh¥t đưãc xây dñng, VÛi tÕng sÑ 293 căn hÙ chung cư đưãc tung ra thË trưÝng.

Theo thông tin të SaleReal đưãc trân trÍng thì vô quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng đ¿n quá trình xây dñng dñ án mÛi t¡i Qu­n 2 và s½ hoàn thành Nhïng h¡ng måc TrưÛc tiên như căn hÙ Palm Island cùng vÛi Nhïng dËch vå tiÇn nghi khác vô năm 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chánh théc vÁ bÝ b¿n bán căn hÙ Palm Island. Quý khách hàng t¡o thà liên hÇ VÛi ledinhphong ho·c SaleReal đà nh­n đưãc nh­n đËnh và méc bÝ b¿n bán tham kh£o të Các chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã có các chç đ§u tư đ·t thành câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

sñ th­t vÁ viÇc này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong VÛi càng dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì viÇc đ§u tư là tÑ ch¥t thành khi¿n. Nhưng đëng ph£i chç đ§u tư nào cũng có đç thà nh±m đ§u tư vào dñ án này càng cách lâu dài và hiÇu qu£. chính vì th¿ viÇc đ§u tư hay không thì Nhïng chç đ§u tư thành tham kh£o tư v¥n të Nhïng chuyên gia SaleReal nh±m có thêm hiÃu bi¿t vÁ v¥n đÁ này.

Lê Đình Phong s½ đánh giá đúng méc Nhïng gì mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 đà Quý khách t¡o thà tham kh£o thêm.

+ đËa th¿ đ¹p tÍa l¡c t¡i Qu­n 2 điÃm chÉ m¥t 10 phút đà đ¿n të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút tÛi khu vñc đô thË Phú h£o Hưng Qu­n 7.

+ điÁu kiÇn đ§u tư b¥t đÙng s£n căn hÙ lý tưßng VÛi sñ an tĩnh, không gian sinh sÑng trong sÑ lành, gió mát të biÃn, nhiÁu cây non, nưÛc biÃn xanh và cát tr¯ng t¡o ra mÙt dñ án đ·c biÇt ch¥t SÑ lưãng đ£m b£o đưãc Các y¿u tÑ ph£i thi¿t đáp éng đưãc đòi hÏi cça Khách hàng trong sÑ nưÛc cũng như Nhïng đoàn Khách hàng quÑc t¿ l¡i đây căn hÙ.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc VÛi Nhïng cơ sß v­t ch¥t ch¥t Lưãng cao, Các nơi lưu trú cho Quý khách tÍa l¡c giïa Nhïng Sunshine Group Quan 2 ledinhphong khu vñc vưÝn cây xanh thân thiÇn VÛi môi trưÝng, xây c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh quát nơi đây.

+ Đưãc đ§u tư xây vì danh ti¿ng Sunshine Group đơn vË thương m¡i b¥t đÙng s£n m¡nh d«n đ§u ß ViÇt Nam. càng doanh nghiÇp t¡o đç kh£ năng và uy tín đà hoàn thành toàn bÙ dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này b£o đ£m đưãc ch¥t Lưãng, ti¿n đÙ cũng như Nhïng đòi hÏi vÁ xây dñng dñ án thân thiÇn.

hơn đây là mÙt vài nguyên nhân thành đ§u tư căn hÙ Palm Island Sunshine Venicia do Le Dinh Phong hi vÍng cung c¥p thêm Nhïng thông tin hïu ích cho Quý khách.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Una foto impressiona un istante, un attimo, un'emozione che non si rivivrà ma che resta lì, per essere osservata nel tempo, mentre tutto scorre.
Più la osservi, e più la scopri diversa!

Seguici su facebook

Dove siamo

Via nazionale 721,80059 Torre del Greco

Orari apertura:

Lun-Ven:    
9:00-13:00/16:30-20:00
Sab:    
9:00-13:00
17:00-20:00

Info:

0818835200 - info@dariocromas.it

 

Siamo anche qui!