10 điểm không thể bỏ qua khi quan tâm Sunshine Group quan 7

10 điểm không thể bỏ qua khi quan tâm Sunshine Group quan 7

Sunshine Venicia dñ án cao c¥p

Sunshine Venicia đ³ng c¥p căn hÙ t¡i khu vñc Qu­n 2. khu vñc phéc hãp căn hÙ năm sao ĐÑi vÛi quy mô và vÑ vÑn đ§u tư lÛn m¡nh nh¥t tính đ¿n thÝi kó hiÇn t¡i cça tp thành phÑ HÓ Chí Minh – Qu­n 2. dñ án do t­p đoàn Sunshine Group làm nhà tư s½ chính théc đưãc triÃn khai xây trong vài tháng đ¿n đây.

càng Dòng s£n ph©m b¥t đÙng s£n đang mang l¡i càng làn gió mÛi thú vË và thuy¿t phåc Các chç đ§u tư đÕ vÑn và dñ án tÑi ưu nh¥t t¡i ViÇt Nam n±m t¡i Qu­n 2 nơi nÕi ti¿ng t¡i khu. thå nên đÝi cça Sunshine Venicia đãi s½ là điÃm dëng chân hoàn mù đưãc nhiÁu chç đ§u tư chÍn mang đ¿n mÙt điÃm đ§u tư b¥t đÙng s£n & căn hÙ chung cư cao c¥p d«n đ§u t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh tÉnh Qu­n 2.

Lê Đình Phong s½ chia s» càng Các tinh t¿ Các thông tin xoay quanh du an Sunshine Venicia Khách hàng cùng tham kh£o.

Sunshine Venicia dñ án cao c¥p

Чu tư phát triÃn do t­p đoàn b¥t đÙng s£n Sunshine t¡i Qu­n 2 ( góc đưÝng 34 & 39, Qu­n 2 ) dñ án Sunshine Venicia s½ là mÙt dñ án năm sao + + + đ¡t chu©n mñc quÑc tiÅn ch× có Các căn chung cư, phòng khách s¡n, resort đ³ng c¥p trß thành ch× lưu trú và chung cư cça Nhïng Quý khách hàng h¡ng sang të kh¯p nơi trên th¿ giÛi lúc tÛi VÛi thành phÑ biÃn thành phÑ HÓ Chí Minh nÕi ti¿ng này.

cùng vÛi thå xây mau chóng cça đ§u tư b¥t đÙng s£n Qu­n 2 thì điÃm đây đang ph£i có Các biÇn pháp xây dñng mÛi theo bưÛc bÁn vïng và ch¥t Lưãng khßi đ§u b±ng viÇc quy ho¡ch xây Các dñ án đ³ng c¥p đà đáp éng nhu c§u ngày càng cao cũng như đòi hÏi cça Các Quý khách là giÛi thưßng lưu khá khó tinh trong sÑ viÇc chÍn ch× đ§u tư b¥t đÙng s£n cũng như Các ch× lưu trú trong chuy¿n di chuyÃn cça mình. căn hÙ Sunshine Venicia cùng vÛi Nhïng dËch vå cơ sß v­t ch¥t cao c¥p khác đang là phương án tÑi ưu đưãc UBND Qu­n 2 đưa nên VÛi thå thích hãp tác phát triÃn cça Sunshine Group mÙt tên tuÕi lÛn trong lĩnh vñc BDS và phát triÃn Nhïng dñ án quy mô lÛn m¡nh hiÇn thÝi t¡i ViÇt Nam.

Theo thi¿t k¿ dñ ki¿n ban đ§u đưãc Le Dinh Phong c­p nh­t thì Sunshine Venicia s½ có nhiÁu phân khu vñc khác nhau ĐÑi vÛi Các S£n ph©m chính như chung cư, sky villas,... ĐÑi vÛi đ§y đç Các cơ sß v­t ch¥t gi£i trí, săn sóc séc khÏe và s¯c đ¹p. khu vñc thà thao, Nhïng ho¡t đÙng thiên v­y đ·c biÇt chÝ s½ là điÃm dëng chân lý tưßng và mang tÛi thå hài lòng cho Quý khách.

HiÇn ß theo nh­n đËnh cça SaleReal, Nhïng chç đ§u tư đang quan tâm l¡i sàn b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019 cũng như dñ án mÛi cça Sunshine Group thì tuyÇt đÑi t¡o thà gi£i thích đưãc ý nghĩa cça nó cũng như t§m £nh hưßng trong sÑ lĩnh vñc b¥t đÙng s£n Qu­n 2 hiÇn thÝi. mÙt dñ án có séc chi phÑi lÛn vÁ BDS b±ng Các tiÁm năng sµn t¡o và thå đ§u tư khoa hÍc đang đem tÛi thå thay đÕi tích tuyÇt, mß thành điÁu kiÇn đ§u tư sinh lãi cao và lâu dài cho khá các chç đ§u tư trong sÑ năm 2019.

căn hÙ Sunshine Venicia

trong sÑ Nhïng Dòng s£n ph©m đưãc đ§u tư xây vì chç đ§u tư Sunshine Group thì ledinhphong s½ Vài nét đ¿n Khách hàng S£n ph©m TrưÛc tiên đưãc đơn vË này triÃn khai phát triÃn ß dñ án Qu­n 2 đó làs£n ph©m tuyÇt h£o kh³ng đËnh đ³ng c¥p và sñ khác biÇt.

Sunshine Venicia đưãc xây VÛi c£m héng Venicia khoác hơn mình càng phong cách ki¿n trúc ĐËa Trung H£i cñc kó đÙc đáo, tinh t¿ & sang trÍng. điÃm đ·c trưng s½ đơn gi£n nh­n bi¿t Nhïng Dòng s£n ph©m này đ¥y là Nhïng béc tưßng đưãc làm të đá c©m th¡ch, mái chç đưãc làm të ngói t¡o màu đÏ đ·c trưng r¥t tinh t¿.

không chÉ t¡o nhiên, Lê Đình Phong còn c£m nh­n m¥y đưãc xung quanh Nhïng căn căn hÙ Sunshine Venicia – Sunshine Group đưãc bao bÍc do vưÝn dëa non cùng Các con kênh ng­p nưÛc gây ra mÙt c£nh quan như Ñc đ£o giïa khu rëng nguyên sinh.

Nhïng r·ng cây xanh t¡o nên điÁu kiÇn an cư trong sÑ lành, c£nh quan đ¹p. k¿t hãp ĐÑi vÛi m¡ng lưÛi Nhïng kênh đào đi qua t¥t c£ Các căn căn hÙ chung cư t¡i đây nh±m cho Nhïng nhà nhân Nhïng căn căn hÙ chéa đñng du thuyÁn đ³ng c¥p có kh£ năng sñ dång đi l¡i h±ng ngày nhanh chóng và đơn gi£n VÛi b¿n đ× ngay trưÛc sân chç cça mình.

có kh£ năng nh¯c Các thi¿t k¿ r¥t khoa hÍc, xây đưãc thå cơ sß v­t ch¥t cùng tÑ ch¥t c£nh quan tñ thiên b£o vÇ mÛi như nguyên v¹n đó là tÑ ch¥t mang đ¿n giá trË thu hút mà chúng tôi và nhiÁu Quý khách hàng nh­n xét cao Sunshine Venicia chung cư Qu­n 2 này.

Nhïng h¡ng måc đ§u tư t¡i Sunshine Venicia

Các chç đ§u tư tÛi VÛi dñ án Sunshine Venicia s½ có Nhïng chÍn lña đ§u tư khác nhau të Các dËch vå tiÇn nghi, căn hÙ,... phong phú và bÝ b¿n bán thích hãp.

Chu dau tu Sunshine Group s½ có Nhïng trã giúp tích tuyÇt nh¥t dành cho Các chç đ§u tư khi l¡i ĐÑi vÛi dñ án mÛi t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh. Nhïng chính sách bán hàng đưãc thñc hiÇn chÉ có lãi cho Khách hàng, xây điÁu kiÇn tÑi đa nh±m chç đ§u tư nh­n đưãc Các chÍn cça mình.

HiÇn t¡i thì Nhïng thông tin chính théc vÁ du an Sunshine Venicia cũng như căn hÙ chung cư Palm Island v«n chưa đưãc công bÑ rÙng rãi. VÁ v¥n đÁ này, chúng tôi s½ thông tin qua website ledinhphong.vn ngay lúc t¡o thông tin chính théc đưãc công bÑ do tap doan Sunshine Quý khách t¡o kh£ năng theo dõi nh±m có đưãc Nhïng thông tin sÛm nh¥t và hïu nghi nh¥t.

Le Dinh Phong c£m nh­n Sunshine Venicia – Qu­n 2 Do Anh Tuan Sunshine Group là mÙt dñ án s½ trß nên vô cùng h¥p d«n đëng chÉ VÛi Quý khách mà còn ĐÑi vÛi Nhïng chç ho¡t đÙng b¥t đÙng s£n ĐÑi vÛi càng điÁu kiÇn đ§u tư hi¿m có s½ mang tÛi lãi nhu­n cao.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Una foto impressiona un istante, un attimo, un'emozione che non si rivivrà ma che resta lì, per essere osservata nel tempo, mentre tutto scorre.
Più la osservi, e più la scopri diversa!

Seguici su facebook

Dove siamo

Via nazionale 721,80059 Torre del Greco

Orari apertura:

Lun-Ven:    
9:00-13:00/16:30-20:00
Sab:    
9:00-13:00
17:00-20:00

Info:

0818835200 - info@dariocromas.it

 

Siamo anche qui!